Kostka kamienna granitowa sprzedam 700 ton

Województwo: Dolnośląskie Miasto: Krotoszyce ID ogłoszenia: 793 096 05

Cena:
70.000,00

Opis oferty

GŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Wójt Gminy Krotoszyce z siedzibą w Krotoszycach przy ul. Piastowskiej 46 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnego składnika majątkowego: kostka kamienna granitowa - w ilości ok. 700 ton Cena wywoławcza kostki kamiennej w ilości 700 ton wynosi 70 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) Do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %. Opis zbędnego składnika majątku: Zbędna, pochodząca z rozbiórki drogi kostka kamienna, poniemiecka, o nieregularnym kształcie, niesortowana – ok. 700 ton, zabrudzona tj. z piaskiem, ziemią. Składając ofertę Nabywca zobowiązuje się kupić całą ilość materiału – ok. 700 ton kostki. Zaoferowana cena obejmuje jedynie koszt materiału – załadunek i transport musi we własnym zakresie zapewnić sobie Nabywca. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert za okres, w którym oferta jest wiążąca Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce do godziny 10:00 w dniu 28 lutego 2020 r. Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi dokumentacji należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pisemna na sprzedaż kostki granitowej, nie otwierać do 28.02.2020 r. godz. 10:15”. Ofertę należy adresować na Wójt Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce. Oferta jest wiążąca do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. W przypadku nie wybrania oferty, oferta jest wiążąca do uznania przez Wójta Gminy Krotoszyce sprzedaży za zakończoną. Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni licząc od dnia złożenia oferty. II. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży Przeprowadzenie sprzedaży zaplanowane jest na dzień 28.02.2020 r. na godz. 10:15 w sali narad pok. 12 Urzędu Gminy Krotoszyce Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego Majątek można oglądać w miejscowości Krajów od dnia 14 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. w godzinach od 08:00 do 13:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Barbara Kałuża-Boczula, tel. wew. 26 Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta Oferta pisemna złożona w toku składania ofert powinna zawierać: Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, Oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, Dowód zapłaty wadium – kopia. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży. Za złożenie oferty niezgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu odpowiada oferent. Wadium Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Legnicy oddział w Krotoszycach: nr 18 8649 1015 2001 0000 0303 0004, przed zaplanowanym terminem sprzedaży. Uwaga: W dniu otwarcia ofert wadium musi znajdować się na wskazanym powyżej rachunku bankowym. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tylko w przypadku nie wybrania oferty. W przypadku wyboru oferty wadium zostanie zaliczone na poczet oferowanej ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Zastrzeżenie organizatora Wójt Gminy Krotoszyce zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny. Z tego powodu oferentom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: /Document/3899

Data dodania:

Podobne Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia podobne do Kostka kamienna granitowa sprzedam 700 ton w materiałach budowlanych . Sprawdź co jeszcze w: rury stalowe fi 700, rura stalowa dn 700, kostka trylinka sprzedaż, płyty drogowe sprzedaż.

Brak zdjęcia

Kostka granitowa

| Dobromierz, Dolnośląskie

Kostka granitowa

Kostka granitowa

| Strzegom, Dolnośląskie

Kostka granitowa szaro ruda

Kostka granitowa szaro ruda

| Strzelin, Dolnośląskie

Brak zdjęcia

Kostka granitowa sprzedam tanio

| Warszawa, Cały kraj | Sprzedam

Kostka granitowa tanio promocja zimowa

Kostka granitowa tanio promocja zimowa

| Strzegom, Dolnośląskie

Kostka granitowa kostka brukowa

Kostka granitowa kostka brukowa

| strzegom, Cały kraj

Sprzedaż kruszywo piasek grys żwir otoczaki kostka granitowa

Sprzedaż kruszywo piasek grys żwir otoczaki kostka granitowa

| Wrocław, Dolnośląskie | Sprzedam

Kostka granitowa mega promocja

Kostka granitowa mega promocja

| Polska, Cały kraj | Sprzedam

Brak zdjęcia

Kostka brukowa granitowa

| Kostrza , Cały kraj

Kostka granitowa najtaniej

Kostka granitowa najtaniej

| Polska, Cały kraj | Sprzedam